МЕЖДУНАРОДЕН ВИРТУАЛЕН КОНКУРС „FLYING STAGE“
БУРГАС, БЪЛГАРИЯ
                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                  

МЕЖДУНАРОДЕН ВИРТУАЛЕН КОНКУРС

FLYING STAGE

БУРГАС

СТАТУТ

.      Международният виртуален конкурс “FLYING STAGE” се организира от Национално училище за музикално и сценично изкуство "Проф. Панчо Владигеров" – гр. Бургас и УН „Родни звуци”.

II.    Основните цели на конкурса са:

С помощта на  съвременните технологии да се създадат условия за изява на деца и младежи с интерес към изкуствата.

Да популяризира възможностите и постиженията на деца и младежи в областта на музикални, сценични и визуални изкуства.

Да създаде виртуално пространство за обмяна на опит и добри практики в областта на музикални, сценични и визуални изкуства.

III.   Конкурсът се провежда ежегодно в следните направления и категории:

1.    Направление „Музикално изкуство“

Категории:

·         Клавишни инструменти

·         Струнни инструменти

·         Духови и ударни инструменти

·         Класическо пеене

·         Поп и джаз пеене

·         Ансамблово свирене

2.    Направление „Театрално изкуство“

Категория:

·         Актьорство за драматичен театър

3.    Направление „Балетно изкуство“

Категории:

·         Класически танц

·         Съвременна хореография

4.    Направление „Изобразителни изкуства“

Категории:

·         Рисунка

·         Рекламна графика

·         Сценичен костюм

IV.  В конкурса могат да участват деца и младежи до 19-годишна възраст, разпределени по специалности и  възрастови групи, съобразно регламента на отделните категории.

V.   Конкурсната програма се представя само в електронен вид, като нейното съдържание, техническите изисквания към материалите и сроковете за представянето им  се определят в регламента за съответната категория.

VI.  Конкурсната програма и профил на всеки участник се публикуват на сайта на конкурса:

http://flyingstage.numsiburgas.com/

VII. Журито на конкурса се определя от организаторите и включва представители на висши учебни заведения и училища по изкуствата, утвърдени творци от областта на музикалните и сценични изкуства, педагози.

VIII.       Правилникът за работа на журито се публикува с обявяването на конкурса за съответната година.

IX.  Оценките на журито и индивидуалните резултати на участниците в конкурса са публични.

X.   За всяка категория, специалност и възрастова група журито присъжда I, II, III награда и поощрителни награди – диплом.

XI.  Участниците в конкурса получават дипломите си  на адреса на институцията, която представляват.

XII. За всяка една от категориите в основните направления, журито може да определи по една GRAND PRIX – общо 12 на брой.

XIV.      Носителите на GRAND PRIX  получават еднократна стипендия. Размерът на стипендията се конкретизира в регламента за съответната категория.

XV.       Подаването на заявка за участие се счита за съгласие със статута и регламентите на конкурса.

XVI.      С регистрацията си за участие, кандидатите автоматично се отказват от право на финансова компенсация във връзка с публикуването на конкурсните материали в интернет.

XVII.     С регистрацията си за участие, кандидатите предоставят право на организаторите да ползват безвъзмездно конкурсните материали за дейности, свързани с реклама, подготовка и провеждане на конкурса.

XVIII.   Организаторите запазват правото си за промени в статута и регламентите за отделните категории, като своевременно информират участниците в конкурса.

 

 

 

 

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 31/10/20 . Всички права запазени.
Условия за участие
Резултати
Facebook
Контакти
За конкурса
Новини
Жури
За нас